Algemene Voorwaarden

Ingangsdatum: 1 juli, 2019

Deze Algemene Voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") vormen een wettelijke overeenkomst tussen Teladoc Health Inc. en u, de persoon ("u" en "uw") met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de verschillende services, die worden aangeboden via de Websites en de Platforms (zoals hieronder gedefinieerd). Het gebruik van een van de websites of platforms houdt in dat u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden en het privacybeleid aangaande Web en mobiel.

Namens zichzelf en namens haar gelieerde ondernemingen en volle dochterondernemingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, Best Doctors, Inc., Best Doctors Canada, Inc., HealthiestYou, Inc., en Teladoc Physicians, P.A., en. (gezamenlijk aangeduid als "Teladoc Health", "wij", "ons" of "onze"), stelt Teladoc Health bepaalde aan zorg op afstand gerelateerde informatie voor u beschikbaar en/of vergemakkelijkt het uw toegang tot telegeneeskunde en deskundige medische diensten ("Teladoc Health Services" "). Teladoc Health bezit en exploiteert (i) verschillende publiekelijkbeschikbare websites, inclusief en zonder beperking, www.teladoc.com, www.bestdoctors.com, www.askbestdoctors.com, members.bestdoctors.com, www.healthiestyou.com, www.teladochealth.com, www.teladoc.ca, member.teladoc.com, partner.healthiestyou.com, member.healthiestyou.com, client.healthiestyou.com (gezamenlijk 'Websites') en (ii) diverse webgebaseerde en mobiele applicaties waarvoor u een account moet aanmaken om een Teladoc Health Service (gezamenlijk 'Platforms') te kunnen gebruiken.

Door de websites en/of de platforms te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, moet u het gebruik van en de toegang tot alle websites en platforms onmiddellijk staken. Druk een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden af voor uw administratie.

Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden

Op elk moment kan Teladoc Health deze Algemene Voorwaarden naar eigen goeddunken, en zonder voorafgaande kennisgeving aan u, herzien. Indien deze Algemene Voorwaarden wezenlijk veranderen, werkt Teladoc Health de hierboven vermelde Ingangsdatum bij en plaatst het een kennisgeving met betrekking tot de bijgewerkte Algemene Voorwaarden op de Websites. De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden ook weergegeven wanneer u de Platforms bezoekt. U moet uw instemming met de gewijzigde Algemene Voorwaarden bevestigen voordat u de Platforms kunt blijven gebruiken. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van de gewijzigde Algemene Voorwaarden, is beëindiging van uw gebruik van de Websites en Platforms uw enige en exclusieve rechtsmiddel en wordt u geacht deze Algemene Voorwaarden te hebben beëindigd. Gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf de ingangsdatum, tenzij anders vermeld. Door de Websites en de Platforms na publicatie van dergelijke wijzigingen te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met al deze wijzigingen.

TOEGANG TOT DE PLATFORMS

U hebt toegang tot de Platforms en kunt deze gebruiken via externe toegangsconnectiviteit. Teladoc Health verleent u een beperkte, niet-exclusieve, niet in sublicentie te geven, herroepbare, niet-overdraagbare licentie om de Platforms in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden te gebruiken. Om de Platforms te gebruiken, wordt u gevraagd een account te registreren en aanmeldingsgegevens aan te maken, met inbegrip van maar niet beperkt tot een gebruikersnaam en wachtwoorden. U moet uw inloggegevens die u gebruikt beveiligen om toegang te krijgen tot de Platforms en u mag deze informatie aan niemand doorgeven. U moet Teladoc Health onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeautoriseerd gebruik van uw gebruikersaccount of andere inbreuken op de beveiliging die u opmerkt en die betrekking hebben op de platforms, en zulks per e-mail naar [email protected].

Rol van teladoc health

Teladoc Health is geen verzekeringsmaatschappij, noch zijn wij een opslagplaats voor het uitvoeren van recepten. De rol van Teladoc Health is beperkt tot het beschikbaar stellen van bepaalde informatie op het gebied van zorg op afstand aan u en/of het vergemakkelijken van uw toegang tot telegeneeskunde en gespecialiseerde medische diensten. Teladoc Health opereert onafhankelijk van zorgaanbieders die dergelijke telegeneeskundige diensten via het Platform aan u leveren en is niet verantwoordelijk voor het optreden en de nalatigheden van dergelijke zorgaanbieders of voor door de inhoud van door hen verzorgde communicatie. Teladoc Health houdt zich niet bezig met geneeskunde en biedt geen andere gezondheidsdiensten aan.

Uw verklaringen en garanties

Door u op de Platforms te registreren, verklaart u en staat u in voor het volgende: (i) u bent minstens achttien (18) jaar oud, (ii) u bent juridisch bekwaam en bevoegd om deze Algemene Voorwaarden met Teladoc Health aan te gaan, (iii) de informatie die u Teladoc Health bij uw registratie hebt verstrekt, is nauwkeurig en volledig, (iv) u houdt zich aan alle wetten die van toepassing zijn op uw gebruik van de Websites en Platforms, (v) u bemoeit zich niet met het gebruik en genot door een derde van de Websites en Platforms, (vi) u hindert of verstoort niet de beveiligingsmaatregelen van Teladoc Health of zijn leveranciers, (vii) u stelt Teladoc Health onmiddellijk op de hoogte indien enige informatie die u aan Teladoc Health verstrekt onnauwkeurig, onvolledig of anderszins onjuist of misleidend is, (viii) u erkent dat toegang tot de gezondheidszorgdiensten die via de Platforms worden aangeboden geen "verzekerde diensten" zijn krachtens provinciale gezondheidsregelingen, (ix) u erkent dat eventuele betaalde vergoedingen door u of door andere personen namens u, niet worden verstrekt in ruil voor een toezegging van Teladoc Health of zijn vertegenwoordigers dat dergelijke gezondheidszorgdiensten ter beschikking worden gesteld, en (x) u bezoekt de websites en platforms voor uzelf of een kind jonger dan achttien van wie u de wettelijke voogd bent.

Beëindiging

Als u deze Algemene Voorwaarden schendt, kunt de websites en/of platforms niet langer gebruiken. Teladoc Health kan naar eigen goeddunken uw toegang tot de Websites en/of Platforms, of een deel daarvan, om welke reden dan ook beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. Deze maatregelen vormen een aanvulling op enig ander recht of rechtsmiddel dat Teladoc Health mogelijk tot zijn beschikking heeft. Verder is Teladoc Health niet aansprakelijk jegens u of een derde voor een dergelijke beëindiging of stopzetting. U kunt deze Algemene Voorwaarden beëindigen door toegang tot en het gebruik van de websites en platforms stop te zetten. Na beëindiging van deze Algemene Voorwaarden moet u het gebruik van de Websites en Platforms onmiddellijk staken. Voor zover toegestaan binnen de toepasselijke wetgeving, blijven de disclaimers, beperkingen op aansprakelijkheid, beëindiging en uw garanties en schadeloosstellingen gelden na beëindiging van deze Algemene Voorwaarden.

VERBODEN GEBRUIK

Bij het gebruik van de websites en platforms, onthoudt u zich van:

 • Het verzenden of anderszins doorgeven naar of via de Websites en Platforms van onwettig, inbreuk makend, schadelijk, intimiderend, lasterlijk, bedreigend, haatdragend of anderszins aanstootgevend materiaal van welke aard dan ook, elk materiaal dat schade kan toebrengen aan de Websites en Platforms of computers van welke aard dan ook en ongevraagd reclame-, sollicitatie, - of promotiemateriaal;

 • Het niet naar waarheid weergeven van uw identiteit of relatie;

 • Het beperken of verbieden van personen om de Websites en Platforms te gebruiken, het onthullen van persoonsgegevens die u hebt verkregen via de Websites en Platforms of het verzamelen van informatie over gebruikers van de Websites en Platforms;

 • Het reverse-engineeren, demonteren of decompileren van enig deel of enige technologie op de websites en platforms, of pogingen daartoe;

 • Het zich zonder toestemming toegang verschaffen tot de websites en platforms, tot de accounts, namen, de persoonlijk identificeerbare informatie of andere informatie van andere gebruikers, of tot andere computers of websites die zijn verbonden of gekoppeld aan de websites en platforms;

 • Het invoeren of gebruiken van een geautomatiseerd systeem, met inbegrip van maar niet beperkt tot "robots", "spiders" of "offline lezers" die toegang hebben tot de Websites en Platforms zodanig dat binnen een bepaalde periode meer verzoekberichten naar onze servers worden verstuurd dan een mens redelijkerwijs in dezelfde periode kan voortbrengen met behulp van een conventionele webbrowser;

 • Het verzenden of anderszins naar of via de Websites en Platforms doorgeven van kettingbrieven, ongevraagde berichten, zogenaamde "spamming"- of "phishing"-berichten, of marketingberichten dan wel advertentiegoederen en -diensten;

 • Het plaatsen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van een virus, worm, spyware of andere computercode, bestand of programma die de werking van hardware, software of telecommunicatieapparatuur kunnen beschadigen of kapen;

 • Het op enigerlei wijze overtreden van geldende wetten en voorschriften;

 • Het wijzigen van de inhoud of de services die op of via de websites en platforms worden aangeboden;

 • Het toestaan dat andere persoon de Platforms gebruiken met behulp van uw registratie- of inloggegevens;

 • Het schenden of anderszins omzeilen van de beveiligings- of authenticatiemaatregelen van Teladoc Health; en

 • Het toestaan dat personen deelnemen aan een van de hierboven beschreven activiteiten, of hen daarbij behulpzaam zijn.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN INHOUD

Teladoc Health is de enige en exclusieve eigenaar van de Websites en Platforms, inclusief alle auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen en andere eigendoms- en intellectuele eigendomsrechten in en naar de Websites en Platforms en alle gerelateerde materialen en documentatie. Geen enkele titel en geen enkel eigendom van de websites en platforms of enig deel daarvan wordt aan u overgedragen. Teladoc Health behoudt zich alle rechten voor die niet hierbij uitdrukkelijk worden verleend. U stemt ermee in dat u geen copyright- of eigendomsvermelding wijzigt of verwijdert met betrekking tot materialen die van de websites en/of platforms zijn gedownload.

U kunt input leveren, opmerkingen maken of suggesties doen met betrekking tot de websites en platforms of Teladoc Health Services ("Feedback"). U erkent en stemt ermee in dat Teladoc Health zonder enige verplichting jegens u Feedback mag gebruiken en verleent Teladoc Health hierbij een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, overdraagbare licentie om te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, te distribueren, publiceren, wijzigen, bewerken of anderszins dergelijke feedback te gebruiken die Teladoc Health geschikt acht, en zulks onbeperkt, voor alle commerciële en/of niet-commerciële doeleinden.

EXTERNE KOPPELINGEN

De websites en platforms kunnen koppelingen naar websites van derden bevatten. Gekoppelde sites vallen buiten de controle van Teladoc Health en Teladoc Health is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gekoppelde sites. Koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en een koppeling betekent niet dat Teladoc Health de gekoppelde site onderschrijft, sponsort of eraan gelieerd is. Uw gebruik van websites van derden is op eigen risico en onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden voor dergelijke sites; deze voorwaarden zijn niet van toepassing op andere websites. Teladoc Health aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor alle informatie, met inbegrip van alle medische en gezondheidsbehandelingsinformatie op gekoppelde sites.

Geen goedkeuringen

Verwijzing naar een product, opname, evenement, proces, publicatie, service of aanbieding van een derde door de naam, handelsnaam, het handelsmerk, het servicemerk, de bedrijfsnaam of anderszins, betekent noch impliceert goedkeuring of aanbeveling van Teladoc Health. Alle meningen van derden op de Websites en Platforms zijn uitsluitend de meningen van die derde. Teladoc Health aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of waarheidsgetrouwheid van een verklaring van die derde.

SCHADELOOSSTELLING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U stemt ermee in om Teladoc Health, zijn functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, gelieerde partijen, externe contractanten, agenten, licentiegevers en leveranciers (elk een Teladoc-partij en gezamenlijk Teladoc-partijen) te verdedigen, schadeloos te stellen en te beschermen tegen claims, maatregelen of eisen, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten, uitgaven en schikkingen (met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke advocaten- en boekhoudkosten), die voortvloeien uit of beweerdelijk het gevolg zijn van, direct of indirect, uw (a) schending van deze Algemene Voorwaarden; (b) toegang tot of gebruik van het Platform en Websites; en (c) verstrekking van andere bekendmakingen aan Teladoc Health van alle andere informatie of gegevens en het gebruik hiervan door Teladoc Health of een andere Teladoc-partij zoals hieronder overwogen.

TELADOC HEALTH IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, STRAFBARE, INCIDENTELE, UITZONDERLIJKE OF GEVOLGSCHADE, OF VAN SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN ENIG VERLIES VAN GEBRUIK, WINSTDERVING, GESCHILLEN OF ANDERE GELDELIJKE VERLIEZEN. HETZIJ VANWEGE CONTRACTBREUK, BENADELING (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBONDEN MET DE WEBSITES OF PLATFORMS OF HET VERSTREKKEN OF NIET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DERGELIJKE PRODUCTEN, GOEDEREN OF DIENSTEN, ZELFS INDIEN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE TER KENNIS IS GEBRACHT.

Teladoc Health is niet aansprakelijk voor het niet-nakomen van zijn verplichtingen hieronder indien de tekortkoming het gevolg is van enige oorzaak die redelijkerwijs buiten de controle van Teladoc Health ligt, met inbegrip van maar niet bepekt tot mechanische, elektronische of communicatiefouten of achteruitgang.

De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden die de aansprakelijkheid beperken, zijn de weergave van een weloverwogen, vrijwillige risicotoewijzing; een dergelijke toewijzing vormt een wezenlijk onderdeel van deze Algemene Voorwaarden. U gaat ermee akkoord dat de beperkingen van aansprakelijkheden die in deze Algemene Voorwaarden zijn uiteengezet onder de gegeven omstandigheden billijk en redelijk zijn.

DISCLAIMER

De websites en platforms worden aangeboden "zoals het is" en op basis van beschikbaarheid en zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. Voor zover de geldende wetgeving dit toestaat, verwerpt Teladoc Health alle verklaringen, garanties en voorwaarden, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete voorwaarden of garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Teladoc Health garandeert niet dat de Websites en Platforms ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, dat defecten worden gecorrigeerd of dat de Websites en Platforms of de server die ze beschikbaar stelt, vrij zullen zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

Teladoc Health biedt geen garanties en verwerpt elke impliciete garantie of verklaring ten aanzien van de nauwkeurigheid, relevantie, tijdigheid, volledigheid of geschiktheid van de inhoud die met een bepaald doel op de Website en Platforms is gepubliceerd. Teladoc Heath aanvaardt geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met de vertraging, het tekortschieten, de onderbreking of de beschadiging van gegevens of andere informatie die worden verzonden in verband met het gebruik van de websites en/of platforms.

De uitsluiting van impliciete garanties is krachtens geldende wetgeving mogelijk niet toegestaan. Derhalve is de bovenstaande uitsluiting wellicht niet op u van toepassing.

KINDEREN

De Websites en Platforms zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. Ben je jonger dan 13 jaar, dan mag je de websites of platforms op geen enkel moment of op welke manier dan ook gebruiken of openen. Door de Websites of Platforms te gebruiken, bevestigt u dat u ouder bent dan 13 jaar. Teladoc Health wil via de Websites of Platforms geen persoonsgegevens van of over personen jonger dan 13 jaar verzamelen zonder de toestemming van een ouder of voogd.

RECHTSKEUZE EN JURISDICTIE

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Delaware. De partijen onderwerpen zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de staat Delaware met betrekking tot alle zaken en geschillen die hieruit voortvloeien, en doet afstand van alle verdedigingsmiddelen wegens gebrek aan persoonlijke jurisdictie in dit rechtsgebied. Deze Algemene Voorwaarden vallen niet onder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, waarvan de toepassing hierbij uitdrukkelijk is uitgesloten. Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, heeft de ongeldigheid van die bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, die volledig van kracht blijven.

Persoonsgegevens en privacybeleid

In deze Algemene Voorwaarden betekent "persoonsgegevens" alle informatie over een identificeerbaar persoon, zoals uw naam, e-mailadres, postadres, geslacht, geboortedatum, persoonsgegevens of beschermde gegevens over uw gezondheid of gegevens over u die u elektronisch verstrekt via de websites en platforms en alle andere informatie waaruit blijkt wie u bent. Persoonsgegevens worden door Teladoc Health uitsluitend gebruikt in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van Teladoc Health aangaande web en mobiel (of anders zoals schriftelijk tussen u en Teladoc Health is overeengekomen).

U stemt ermee in dat Teladoc Health het recht heeft om uw gebruik van de websites en platforms van tijd tot tijd te controleren en te beoordelen, en om "cookies", "logbestanden" en uw "browsegegevens" te gebruiken in overeenstemming met het Cookiebeleid.

Afstandsverklaring

Indien Teladoc Health een recht of bevoegdheid krachtens deze Algemene Voorwaarden verzuimt uit te oefenen of dit ontijdig doet, betekent dit geen aantasting van dit recht of deze bevoegdheid. Indien Teladoc Health verzuimt bezwaar te maken tegen een niet tijdig of niet volledig door u nagekomen overeenkomst, of dit ontijdig doet, kan dit niet worden opgevat als als een verklaring van afstand van een eventuele volgende schending of enige andere overeenkomst. Eventuele afstandsverklaringen door Teladoc Health moeten op schrift worden gesteld en worden ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van Teladoc Health.

Gehele Overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en Teladoc Health voor zover deze betrekking heeft op de toegang tot en het gebruik van het Platform en Websites en het onderwerp van deze Algemene Voorwaarden, en komen in de plaats van alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, onderhandelingen, verklaringen en voorstellen, die schriftelijk of mondeling tussen Teladoc Health en u zijn opgesteld.

Elektronische documenten

Dit elektronische document en alle andere elektronische documenten waarnaar hier wordt verwezen of die hier worden opgenomen, worden: (a) voor alle doeleinden beschouwd als "een schrijven" of als "schriftelijk", en in overeenstemming met alle wettelijke, contractuele en andere wettelijke vereisten voor een "schrijven"; en (b) juridisch als ondertekende overeenkomst afdwingbaar. Een gedrukte versie van deze Algemene Voorwaarden en elke kennisgeving in elektronische vorm is ontvankelijk in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, en zulks in dezelfde mate en onderworpen aan dezelfde voorwaarden als andere oorspronkelijk in gedrukte vorm opgestelde en bewaarde zakelijke documenten en bescheiden.

Toewijzing

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor u persoonlijk en kunnen niet door u worden toegewezen, overgedragen of in sublicentie worden uitgegeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Teladoc Health. Teladoc Health kan zonder uw toestemming al zijn rechten en verplichtingen hieronder toewijzen, overdragen of delegeren.

Taal

De taal van deze Voorwaarden is Engels en de partijen zien af van elk recht om een andere taal of vertalingen te gebruiken*. Il est la volonté expresse des parties que les présentes Voorwaarden voor gebruik en tous les-documenten qui s'y rapportent soient rédigés en langue anglaise, exception faite des documents pour lesquels la loi exige l'usage exclusif du français.*

Contact/mededelingen

Hebt u vragen over de Algemene Voorwaarden, of moet u iets ter kennis van Teladoc Health te brengen of wilt u er krachtens de Algemene Voorwaarden mee communiceren, neem dan contact op met Teladoc Health:

Teladoc Health, Inc.
Teladoc Privacy Officer
2 Manhattanville Road, Suite 203
Purchase, NY 10577
617-226-3675
[email protected]

Teladoc Health kan berichten of mededelingen voor u achterlaten op de Websites en/of Platforms en u stemt ermee in dat dergelijke berichten een kennisgeving aan u betekenen, ongeacht of u er daadwerkelijk kennis van neemt.